Kontakt

KONTAKT

Styrelsen

Ordförande: Anders Eriksson 073 - 066 41 60

Vice ordförande: Ingrid Liss 076 - 242 62 80


Kassör: Kerstin Eriksson 070 - 335 62 39

Sekreterare: Caroline Lindberg 072 - 205 75 67

Media: Daniel Soors 070 - 640 90 98 (daniel.soors@gmail.com)


Vägunderhåll: Per-Anders Nygård 070 - 527 22 42

Vägunderhåll: Stig Sjöns 070 - 720 86 03


Suppleant: Ulf Paulsson 070 - 612 45 40

Bankgironummer: 5412-3542

Behandling av personuppgifter

Styrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn
Adress
Telefonnummer
Fastighetsbeteckning
Email


Var finns uppgifterna?
Medlemsregister
Debiteringslängd
Röstlängd
Register över förtroendevalda

Arbetsgruppslistor


Hur behandlas uppgifterna?

I manuella pärmar och i datorer som styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida finns lista över förtroendevalda. Styrelsen ser fortlöpande till att alla register är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för intern bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.


Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter om medlemmar sparas i föreningens medlemsregister så länge personerna är anslutna i föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn till reglerna om allmän preskription.


Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.


Personuppgifter som behandlar personer som är förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.


Personuppgiftsansvarig: Ordförande Anders Eriksson

Personuppgiftsbiträden: Sekreterare Caroline Lindberg och kassör Kerstin Eriksson